พระคาถาบูชาองค์พระตรีมูรติ
พระคาถาบูชาองค์พระตรีมูรติ
 
        สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติอันยิ่งใหญ่
ข้าพเจ้า...(บอกชื่อนามสกุลและที่อยู่) กราบเบื้องบาทแต่องค์ท่านแล้ว
พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
บัดนี้ข้าพเจ้าได้มากราบเบื้องบาทแด่พระองค์แล้ว จึงขอพรพระองค์
ซึ่งประทานไว้ ณ บัดนี้

(... ขอพร ...)
ตสัง อัมหากัง พรใดประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า
ตุมหากัง และจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า
ฑีฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา
มหายะสา มหาลาภา ปัจวีสติ
ภยันจะ ทวัตติงสะ ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ โสระสะ
อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ
อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ
วิระหิตะวาโหตุ ยาวะชีวัง พระวิสตีติ

 


การอธิษฐาน บูชา
ขอพรจากองค์พระตรีมูรติ


        การบูชาทำได้หลายวิธีครับ ผมแนะนำให้บูชาโดย "การอธิษฐาน" ก็ให้ท่านอุทิศถวายบุญกุศลทุกเมื่อเชื่อวันที่ท่านทำบุญ ทำกุศล ทำความดี รูปเคารพองค์พระตรีมูรติ จะกระตุ้นเตือนให้ท่านระลึกนึกอยากทำความดี ทุกครั้งที่ทำความดี ทำบุญกุศล ก็ขอให้ท่านหยิบรูปเคารพ หยิบองค์พระตรีมูรติ มาวางบนฝ่ามือ แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า
"ขอตั้งจิตอธิษฐาน บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามชาติ ข้ามภพ บรรจบถึงปัจจุบัน ขออุทิศบุญกุศลนี้
ถวายแด่องค์พระตรีมูรติ ณ กาลบัดนี้เทอญ" หากท่านปราถนาในสิ่งใด ก็ให้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรจากองค์พระตรีมูรติ หากไม่เกินแรงบุญแรงกรรม และไม่ผิดต่อศีลธรรม และข้อกฏหมาย ท่านจะสมหวังตามที่ปรารถนา