เทวกำเนิด พระตรีมูรติ
พระตรีมูรติ รุ่นเมตตา
เทพผู้ประทานความสุข ความสมหวัง
       
       พระตรีมูรติ
คือ พระนามที่ใช้เรียกเทพผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์รวมกัน 3 พระองค์ ทำหน้าที่ 3 ประการ ได้แก่ พระศิวะ หรือ พระอิศวร เป็นผู้ทำลายโลก พระพรหม พระพรหมเป็นผู้สร้างโลก พระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผู้รักษาโลก จากคติความเชื่อนี้เมื่อรวมกัน แล้วจึงเกิดเป็นเทพสูงสุด 3 องค์ คือ "พระตรีมูรติ" ซึ่งหมายถึงการรวมอยู่ในรูปเดียว

       องค์พระตรีมูรติ ถือเป็นเทพองค์หนึ่งที่ทั้งชาวไทย อินเดีย เขมร พม่า และลาว ต่างให้ความเคารพ นับถือเป็นอย่างมาก "พระตรีมูรติ" ยังเป็นเทพผู้ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ทั้งในชีวิต และการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรัก พระองค์เปรียบเสมือนผู้ประทานความรัก ให้หมู่มวลมนุษย์ได้สมหวัง