ฟันธง 12 ราศี ประจำเดือน


ฟันธง 12 ราศี เดือนเดือนเมษายน 2557 โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
ประกาศสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
        สวัสดีครับ เดือนเมษายน ถือว่าเป็นเดือนมหามงคล ก็ขอให้ทุกท่านสร้างความเป็นมหามงคล กลับบ้านเกิดเมืองนอน ทำบุญอุทิศแด่บรรพบุรุษ บรรพสตรี ที่เป็นต้นกำเนิดวงศ์สกุล มาจนถึงตัวเรา เป็นสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ อันเป็นเครื่องหมายของคนดี
      การประกาศสงกรานต์ เป็นไปตามประเพณี และวิถีแห่งโหรที่เป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณกาล วันมหาสงกรานต์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สุริยคติกาล ตรงกับ วันที่ ๑๔ เมษายน จันทรคติกาล ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย จุลศักราช ๑๓๗๖ เวลา ๘ นาฬิกา ๑๑ นาที ๒๔ วินาที ในวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคล เป็นวันดี แล้ววันนี้ยังเป็นวันครอบครัว ขอให้คุณได้หาโอกาสไปทำบุญยังวัดใกล้บ้าน เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่บรรพบุรุษ บรรพสตรีของเรา แล้วก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน โกรธใครเกลียดใครก็ขอให้อโหสิกรรม ขอขมากรรมซึ่งกันและกัน เพราะถือว่าเป็นวันมหาปวารณาของชาวพุทธ ที่จะแสดงถึงเจตนาจิตอันบริสุทธิ์คือการอโหสิกรรม ในวันนี้ควรไปกราบขอขมากรรมต่อบิดามารดา แล้วให้คุณกล่าวว่า
        “ด้วยกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ที่ลูกเคยได้ล่วงเกินบิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณ และผู้ใหญ่ทั้งหลายในโลกนี้และชาติภพที่ผ่านมา ลูกสำนึกผิดแล้ว ลูกขอขมากรรม”
        แล้วกราบลงที่เท้าของท่าน ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ หรือคนที่เราเคารพนับถือที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็จะพูดว่า “อโหสิกรรมลูก อโหสิกรรมนะหลาน” กรรมนั้นสลายไป ขอให้คุณทำด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ ก็จะเป็นมหามงคลที่ทำให้พ้นจากบ่วงวิบากกรรมทั้งหลาย ขอให้คุณเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้
        ในวันที่ ๑๕ เมษายน ตรงกับวันเนาหรือวันกลาง วันที่ ๑๖ เมษายน ตรงกับวันเถลิงศกขึ้นจุลศักราชใหม่ ส่งผลให้ดิถีอันเป็นมงคล หรือเกณฑ์กาลโยคนั้นเปลี่ยนแปลง กาลโยค คือ กาลเวลาอันพึงมีตามกำหนด ประกอบด้วยผล คือคราวดี และคราวร้าย กล่าวคือ วันอาทิตย์ เป็นวันธงไชย , วันจันทร์ เป็นวันอธิบดี , วันเสาร์ เป็นวันอุบาทว์ , วันพุธ เป็นวันโลกาวินาศ โดยผมขอขยายความให้คุณได้เข้าใจดังนี้
        วันอาทิตย์ เปนวันธงไชย คำว่า ธงไชย แปลวาวันแหงความสำเร็จ และใหผลดีที่มุงหวังชัยชนะ มีโชคมีชัย ใครคิดทำอันตรายไมได กิจกรรมใด ๆ ที่กระทำในวันนี้ จะแคลวคลาดจากคนที่คิดไมดี เพราะฉะนั้น ในป 2557 นี้หากใชวันอาทิตย์ประกอบกิจการงานใดๆ ก็ตาม เชน การทำบุญขึ้นบานใหม, ยายที่ทำงานใหม, เข้ารับตำแหน่งใหม่, ฤกษมงคลสมรส จะกอใหเกิดความสำเร็จและประโยชนนานัปการ
        วันจันทร เปนวันอธิบดี คำวา อธิบดี แปลวาความเปนใหญ ผูที่มีอำนาจในการปกครอง การควบคุมดูแล เปนวันแหง โชคชัย เปนวันที่จะไดรับอิสรภาพ การดำเนินกิจกรรมเพื่อหวังความเจริญกาวหนา พิธีมงคลที่หวังความเจริญรุ่งเรือง เชน พิธีวางศิลาฤกษ, ยกเสาเอก, ขึ้นบานใหม, ตั้งศาลพระภูมิ, หรือเปนวันที่เขารับตำแหนงใหม เขาทำงานใหม หากใชวันจันทรก็จะเปนผลดีและเปนมงคลกับตัวทาน
        เพราะฉะนั้น ท่านที่เกิดวันอาทิตย และวันจันทร์ วิถีชีวิตในป 2557 ประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุงเรือง จะมีโชคชัย รวมไปถึงทานที่เกิดในราศีสิงห์ ที่ไดรับอิทธิพลของดาวอาทิตย์ซึ่งเปนดาวประจำตัว ตลอดจนทานที่เกิดในราศีกรกฎ ที่ไดรับอิทธิพลของดาวจันทร์ซึ่งเปนดาวประจำตัว ก็แปลวาปนี้เปนปทองผองอำไพ ชีวิตจะสดใส รุงเรือง รุ่งโรจน์ มีชื่อเสียง เจานายรัก ไดตำแหนงใหญ มีความสำเร็จมาก
        วันเสาร เปนวันอุบาทว คำวา อุบาทว แปลวาบวงกรรม จุดของอุปสรรค ความรวงโรย ไมรุงเรือง โชคราย ปญหา สิ่งที่ไมเปนมงคล วันที่ไมเปนมงคล ควรจะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆ ที่เปนมงคลในวันเสาร์ ตลอดจนดาวเสาร์เปนตัวแทนของแพทย์ วิศวกร นายช่าง บุคลลที่ต้องทำงานด้วยความรับผิดชอบสูงๆ รวมไปถึงบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และกสิกรรม จะมีปญหาเรื่องราวในทางลบในทางรายเกิดขึ้นกับกลุมบุคคลดังกลาว
        ดังนั้น ในป 2557 ทานที่เกิดวันเสาร์ รวมไปถึงทานที่เกิดในราศีมังกร ซึ่งมีดาวเสาร์เปนดาวประจำตัว ตองตั้งสติใหดี ตองดำเนินชีวิตดวยความไมประมาท เพราะทานอาจจะมีคราวเคราะห
        วันพุธ เปนวันโลกาวินาศ คำวา โลกาวินาศ หมายถึงความหายนะ ความวุนวาย ความระส่ำระสาย ความสูญเสีย อุบัติเหตุ จุดอันตรายทั้งปวงที่มีตอบุคคลและสถานที่ ท่านควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆ ที่เป็นมงคลในวันพุธ และที่สำคัญ ดาวพุธเปน ดาวตัวแทนของนักคิด นักเขียน นักพูด นักขาย ผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารมวลชน งานข่าว งานประชาสัมพันธ์
       เพราะฉะนั้น ท่านที่เกิดวันพุธ ท่านที่เกิดในราศีมิถุนและราศีกันย์ ซึ่งมีดาวพุธเปนดาวประจำตัว และกลุมบุคคลดังที่ได้ กลาวไปแล้วนั้น ต้องระวังการคิด ระวังการพูด จะมีเรื่องไม่ดีไม่งาม มีเรื่องเสียหายเกิดขึ้น จะมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดหรือเรื่องราวที่เป็นความวุ่นวาย ท่านคงต้องวางแผนการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
       สวนวันที่ไมไดกลาวถึงนั้นก็ถือวาเปนวันกลางๆ ไมดีไมรายแต ประการใด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลของการกระทำ ถาทานที่เกิดในวันใดหรือใชฤกษในวันใดตามเกณฑกาลโยคประจำปไปในทางราย อาจจะมีผลในทางรายปรากฏ แตหากสิ่งที่ทำนั้นประกอบดวยกุศลกรรมกุศลจิต และมีบุคคลที่รวมคิดรวมทำ มีความคิดที่ไปในทางดีพรอมๆ กัน ก็อาจจะเปนแรงบันดาลนำไปสูผลแหงความดีความงาม ความสำเร็จบังเกิดขึ้นก็ได ฤกษยามตามทฤษฎีนั้นเปลี่ยนแปลงไมได แตในความเปนจริงของวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไดทุกเมื่อเชื่อวัน
        หวังว่า ข้อมูลที่ผมให้ทั้งหมดนี้ คงจะเป็นประโยชน์สำหรับแฟน ๆ ที่ได้ติดตามอ่านบทความข้อเขียนของผม ไม่มากก็น้อย ขอให้ทุกท่านโชคดี แล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้า สวัสดีครับ ลำดับต่อไปเป็นดวงชะตาของคุณที่เกิดใน 12 ราศี เดือนเมษายน ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไร เชิญติดตามอ่านได้เลยครับ
ดวงชะตาราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม)
เดือนแห่งการตั้งรับและปรับตัว มหามงคลบุญที่สร้างหนุนดวงชะตา เริ่มตั้งตัวตั้งตน จะไปสู่ความสำเร็จ หรือจะไปสู่มุมของปัญหาและอุปสรรค อันเกิดจากวิบากแห่งชะตากรรม... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557
ดวงชะตาราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน)
เดือนแห่งการผ่อนคลายในเรื่องคราวเคราะห์ เดือนแห่งโชคลาภ จุดที่โดดเด่น จุดที่มั่นคงในเรื่องของการงานที่จะปรากฏเกิดขึ้น... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557
ดวงชะตาราศีมิถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม)
เดือนแห่งความรุ่งโรจน์ เป็นจังหวะที่ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวในมุมที่เกื้อกูล กุศลผลบุญ ความกตัญญู ความดีที่ทำมา จะบันดาลดลให้ประสบความสุข... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557
ดวงชะตาราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม)
เดือนแห่งจังหวะชีวิตที่จะประสบความสำเร็จ มีมงคลที่ปรากฏ ก็คือความสุขกาย สุขใจ หากคุณได้สร้างกุศล สร้างบุญ สร้างคุณงามความดี นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะประสบความสำเร็จในแทบทุกประการ ... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557
ดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์ (ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน)
เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุ ความเสียหาย ความเสื่อมเสีย การถูกคดโกง ต้องตั้งสติให้ดี กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง หลังเทศกาลสงกรานต์ จะมีโอกาสดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต ... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557
ดวงชะตาราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม)
เดือนแห่งทุกข์และสุขสลับสับเปลี่ยนกัน ที่คุณทำคุณงามความดีมานั้นจะเป็นเครื่องป้องกัน คุ้มครองให้พ้นโพยภัย รู้ล่วงหน้า รู้ก่อนใคร จะเป็นประโยชน์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงชะตากรรม ... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557
ดวงชะตาราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน)
เดือนแห่งการเริ่มต้นความสำเร็จ แม้ว่าเหนื่อยยากลำบากกาย แต่จะนำพาไปสู่จุดแห่งความสำเร็จ สมหวังสมปรารถนา... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557
ดวงชะตาราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม)
เดือนแห่งจังหวะชีวิตที่มีปัญหาและอุปสรรค จังหวะชีวิตที่ต้องระมัดระวังและตั้งสติ จังหวะชีวิตที่จะต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อหนุนนำดวงชะตา แล้วชีวิตของคุณนั้นจะพลิกผันกลับตาลปัตรจากร้ายกลายเป็นดี ... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557
ดวงชะตาราศีธนู (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๖ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม)
เดือนแห่งการมีชื่อเสียง มีความสุขและความสำเร็จ เป็นจังหวะชีวิตที่มีเกณฑ์ขยับขยาย มีการเดินหน้า ... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557
ดวงชะตาราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์)
เป็นจังหวะชีวิตที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ การงานลงตัว มีความมั่นคงในชีวิต มีทรัพย์สิน ที่ดิน มีบ้าน มีรถ ทั้งหมดนี้จะเกิดแก่คุณทั้งสิ้น ถ้ามีความมานะพยายาม ... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557
ดวงชะตาราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม)
จังหวะของชีวิตที่มีความรุ่งโรจน์ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง แล้วบังเกิดความสำเร็จ จะทอแสงประกาย มีแรง มีกำลังให้คุณสมปรารถนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557
ดวงชะตาราศีมีน (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคมถึงวันที่ ๑๒ เมษายน)
เดือนแห่งความรุ่งโรจน์ บังเกิดความสุขและความสำเร็จ ดาวการเงินโคจรในมุมที่โดดเด่น เป็นสง่า ส่งผลให้ชาวราศีมีน ประสบโชคดี ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ... ฟันธงครับ !!!
27 มีนาคม 2557