ฟันธง 12 ราศี ประจำเดือน


ฟันธง 12 ราศี เดือนเดือนกันยายน 2557 โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
กฐินมหากุศลบารมี เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิต
        ผมเชื่อมั่นว่า คนทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรม และเป็นไปตามโลกธาตุโลกธรรม 8 ประการ คือ “มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีทุกข์ มีสุข มีคนสรรเสริญ มีคนนินทา” ไม่มีใครก้าวล่วงหรือผ่านพ้นในโลกธาตุโลกธรรม 8 ประการนี้ไปได้ แม้แต่ตัวของพระพุทธองค์ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ตามที ดังนั้นมงคลที่จะเสริม เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิต ให้มีพื้นที่ของความสุขมากกว่าความทุกข์ ความจำเริญมากกว่าความเสื่อม ก็คือมงคลบุญ และมงคลบุญที่ยิ่งใหญ่ คือ บุญตามพระพุทธบัญญัติ ก็คือ มหามงคลบุญกฐิน
อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการทอดกฐิน
        อานิสงส์การทอดกฐินที่หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เคยเทศนาตาบาลี เรื่องอานิสงส์ของการทอดกฐินว่า บุคคลใดเคยทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง ฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี เป็นบริวารกฐินก็ดี หมายถึง กรรมการ และผู้มีส่วนร่วมในการทอดกฐินในครั้งนั้นๆ ปีนั้นๆ จะทำบุญน้อย จะทำบุญมาก มีอานิสงส์เสมอกันแต่ว่าปริมาณอาจแตกต่างกัน ดังเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "โภ ปุริสะ ดูก่อนท่านผู้เจริญ บุคคลใดเคยทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากความเป็นคน ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ท่านผู้นั้น จะไปบังเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้า 500 ชาติ" หมายความว่า ถ้าหมดอายุเทวดาหรือนางฟ้าจุติแล้วเกิดทันที 500 ครั้ง เมื่อหย่อนบุญมานิดหน่อยก็จะเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าไม่ได้ก็จะบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ปกครองโลก 500 ชาติ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ๕๐๐ ชาติ แล้วก็จะมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ 500 ชาติ หลังจากนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีอีก 500 ชาติ คำว่ามหาเศรษฐีจะมีเงินตั้งแต่ 80 โกฏิขึ้นไป
        อานิสงส์แห่งบุญกฐิน ถือว่าเป็นมหาบุญกุศลตามพุทธบัญญัติ ที่ได้กุศลแรง เพราะเป็นกาลทาน ทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ การถวายทานตามการนี้ มีพุทธสุภาษิตว่า “ผู้ให้ทานตามการความต้องการที่เกิดขึ้น ตามการของผู้นั้น ย่อมสำเร็จได้” แปลว่า มีความปรารถนาในสิ่งใด จิตศรัทธาที่ได้เป็นองค์ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ ด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นโดยมีผู้นำศรัทธา หรือเกิดศรัทธาภาษาธรรมในใจ แล้วกำหนดเจาะจงลงไปในการกฐินในปีนั้นในครั้งนั้น และมีความปรารถนาในเรื่องใด อานิสงส์แห่งผลบุญนี้จะสามารถสำเร็จได้ในชาตินี้ภพนี้ ก่อให้เกิดความสำเร็จได้ทันตาทันใจ เกิดอย่างฉับพลัน ในสิ่งที่พึงอันจะเกิดได้ตามกรอบแห่งเหตุและผล และที่สำคัญจะก่อให้เกิดบริวารสมบัติ มีมิตรที่เกื้อกูลทั้งชาตินี้และชาติหน้า เพราะฉะนั้นใครที่มีวิบากกรรม มีเคราะห์ เกิดความทุกข์ยากลำบากกายใจ ป่วยเจ็บ ควรจะมีโอกาสสักครั้งที่มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริง ในการร่วมบุญทอดกฐิน
        ในปีพุทธศักราช 2557 นี้ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ ในนามของ สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น.
        นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในมหามงคลบุญ ที่ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ , สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ ,บิดามารดา , ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ , ผู้มีพระคุณ ตลอดจนสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีความจงรักภักดี ที่จะได้ตั้งดวงจิตรวมดวงใจ มีความรักสามัคคี มีศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลบุญวิถี และเพื่อน้อมเกล้าถวายบุญกุศลนี้ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชจักรีวงศ์ พระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์ เจ้าพ่อหอกลอง เทพยดาอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพญานาคราช และบรรพบุรุษ บรรพสตรีศรีชาติไทยในทุกราชสกุลวงศ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอบุญทั้งหลายทั้งมวลนั้น พลันจงสำเร็จแก่คณะเจ้าภาพ คณะกรรมการผู้ร่วมบุญ ตลอดจนประธานดำเนินการในสายบุญทุกๆสาย ตลอดจนสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนาในมหามงคลบุญกฐิน และได้รับรู้มงคลบุญ ขออานิสงส์แห่งผลบุญทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้น ปรากฏขึ้น โดยผม ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นต้นเป็นประธาน จงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านนั้นทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้ และเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของท่าน ให้มีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปในทุกทิศ จนกว่าจะสำเร็จที่มรรคผลนิพพานในอนาคตกาลนั้นด้วย เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
        จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมบุญใหญ่ เป็นมหามงคลบุญกฐิน ซึ่งถือเป็นบุญสร้าง คือ บุญสร้างพระอุโบสถวัดบัวขวัญ ที่สร้างค้างไว้ให้สำเร็จ เสร็จสิ้น ตามที่ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้เป็นต้นเป็นประธาน นำสาธุชนได้ร่วมบุญใหญ่มาตลอดระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา จนจะสำเร็จเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช 2557 เพื่อจะได้เป็นกำลังบุญ เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิต
       ท่านสามารถร่วมบุญกฐินสมทบ และรับมงคลที่ระลึก ที่ผมตั้งใจมอบให้ด้วยความศรัทธา โดยมี 3 รายการ คือ 1. ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรสมทบ ไตรละ 100,000 บาท มอบ “หลวงพ่อพระพุทธเมตตา เทวาพิทักษ์” หน้าตัก 9 นิ้ว เป็นมงคลที่ระลึก 2. ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หรือรวบรวมสายกฐิน ครบ 10,000 บาท มอบ “พระกริ่งพระพุทธเมตตา” 30 ร่วมบุญเป็นกรรมการกฐิน 100 บาท มอบ “เหรียญพระพุทธปฏิมาประจำวันเกิด” เป็นมงคลที่ระลึก
     ติดต่อร่วมบุญกฐินสมทบ ผ่านการโอนเงินบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวัดบัวขวัญ(นนทบุรี) ชื่อบัญชี “ร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกับโหรฟันธง โดยพระโสภณสุตาลังการ และนายลักษณ์ เรขานิเทศ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 342-238278-5 หรือร่วมบุญได้ที่บูธร่วมบุญกฐินพระราชทาน วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี และที่สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ โทร.02-938-2115-6 , 02-515-9222 , 081-906-4247 และท้ายนี้ ขอฝาก “หนังสือฟันธงดวง 12 ราศี ปี 2557 ฉบับครึ่งปีหลัง” ที่เจาะลึกดวงชะตาคุณอย่างละเอียดทั้งภาพรวมรายเดือน และดวงชะตาในแต่ละวัน วางขายแล้ววันนี้ ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศ
ดวงชะตาราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม)
จังหวะของชีวิตที่ต้องดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง สติเท่านั้นที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้ ... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557
ดวงชะตาราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน)
จังหวะแห่งชะตาฟ้าเปิด ดวงชะตาขยับขยายไปสู่ความสำเร็จ มีโอกาสได้รับข่าวดีที่น่าชื่นใจ ... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557
ดวงชะตาราศีมิถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม)
จังหวะแห่งการก่อร่างสร้างตัว ตั้งตัวตั้งตน คิดหวังหรือทำในสิ่งใด มีโอกาสประสบความสำเร็จทุกประการ ... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557
ดวงชะตาราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม)
ดวงชะตาอยู่ในจังหวะขาขึ้น มีโอกาสที่ดีในดวงชะตา การติดต่อเจรจานำมาซึ่งโชคดี ... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557
ดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์ (ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน)
จังหวะของดวงชะตาที่พลิกฟื้นไปในทางที่ดี มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภและความสำเร็จ เรื่องที่ยากกลับกลายเป็นง่าย ... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557
ดวงชะตาราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม)
ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทำสิ่งใดประสบความสำเร็จ ถือว่าเป็นเดือนแห่งความชื่นใจในแทบทุกเรื่อง ... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557
ดวงชะตาราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน)
ดวงชะตาอยู่ในจังหวะที่มีโอกาสประสบความสำเร็จแบบฉับพลัน จะมีโชคดีในการเงินอย่างอัศจรรย์ ... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557
ดวงชะตาราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม)
เดือนแห่งความสำเร็จของดวงชะตา มีความเจริญก้าวหน้า เป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นทำสิ่งที่ตั้งใจ ... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557
ดวงชะตาราศีธนู (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๖ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม)
จังหวะแห่งความสุข ความสำเร็จในดวงชะตา มีสภาพคล่องทางการเงินและการงาน มีโชคลาภจากการติดต่อ ... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557
ดวงชะตาราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์)
เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง มีสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น มีโชคลาภทั้งในเรื่องของการเงินและทรัพย์สิน ... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557
ดวงชะตาราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม)
จังหวะของดวงชะตาที่ต้องเผชิญปัญหา อันเป็นแรงกดดัน คุณต้องตั้งสติ ระมัดระวัง อย่าประมาท แล้วให้เร่งสร้างบุญ จะเป็นมงคล ... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557
ดวงชะตาราศีมีน (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคมถึงวันที่ ๑๒ เมษายน)
เดือนที่ก้าวผ่านพ้นคราวเคราะห์ เป็นโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตา แต่ต้องอยู่บนความถูกต้อง... ฟันธงครับ !!!
25 สิงหาคม 2557