ฟันธง 12 ราศี ประจำเดือน


ฟันธง 12 ราศี เดือนตุลาคม 2558 โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
กฐินมหากุศลบารมี เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิต
       ผมเชื่อมั่นว่า คนทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรม และเป็นไปตามโลกธาตุโลกธรรม 8 ประการ คือ “มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีทุกข์ มีสุข มีคนสรรเสริญ มีคนนินทา” ไม่มีใครก้าวล่วงหรือผ่านพ้นในโลกธาตุโลกธรรม 8 ประการนี้ไปได้ แม้แต่ตัวของพระพุทธองค์ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ตามที ดังนั้นมงคลที่จะเสริม เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิต ให้มีพื้นที่ของความสุขมากกว่าความทุกข์ ความจำเริญมากกว่าความเสื่อม ก็คือมงคลบุญ และมงคลบุญที่ยิ่งใหญ่ คือ บุญตามพระพุทธบัญญัติ ก็คือ มหามงคลบุญกฐิน
       ด้วย ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ อยู่ในวังวนของการเป็นนักโหราศาสตร์มาเกิน ๒๐ ปี ผ่านทุกข์ ผ่านสุขในหลายสถาน ยึดมั่นในบุญกิริยา ทาน ศีล ภาวนา มิขาดตกบกพร่อง ตลอดจนด้วยพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า ที่ยึดมั่นไว้เป็นหลักแห่งความจงรักภักดีและศรัทธา ด้วย กาย วาจา และใจ มาตลอดกาล มีมหาบุญกุศลอีกประการหนี่ง ที่ผมอยากให้สาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่ เป็นมหามงคลประจำปี คือ “มหามงคลบุญกฐิน” ซึ่งเป็นมงคลบุญตามพุทธบัญญัติ ที่เป็นบุญประเพณี หลังเทศกาลออกพรรษาแล้ว 1 เดือน และผมได้เป็นต้นเป็นประธาน ประกอบเป็นบุญภาคมาด้วยจิตศรัทธา อย่างต่อเนื่อง
       การทอดกฐิน ตามพุทธบัญญัตินั้น กำหนดไว้ชัดเจนว่า ให้กระทำให้แล้วเสร็จ หลังจากวันออกพรรษา นับล่วงไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งในปี 2558 วันออกพรรษา ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม กล่าวคือ พระสงฆ์ที่จำนำพรรษาครบ 3 เดือน จะรับการทอดกฐินจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปี 2558 นี้ ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน คือ วันลอยกระทง
       อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการทอดกฐิน
       อานิสงส์การทอดกฐินที่หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เคยเทศนาตาบาลี เรื่องอานิสงส์ของการทอดกฐินว่า บุคคลใดเคยทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง ฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี เป็นบริวารกฐินก็ดี หมายถึง กรรมการ และผู้มีส่วนร่วมในการทอดกฐินในครั้งนั้นๆ ปีนั้นๆ จะทำบุญน้อย จะทำบุญมาก มีอานิสงส์เสมอกันแต่ว่าปริมาณอาจแตกต่างกัน ดังเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "โภ ปุริสะ ดูก่อนท่านผู้เจริญ บุคคลใดเคยทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากความเป็นคน ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ท่านผู้นั้น จะไปบังเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้า 500 ชาติ" หมายความว่า ถ้าหมดอายุเทวดาหรือนางฟ้าจุติแล้วเกิดทันที 500 ครั้ง เมื่อหย่อนบุญมานิดหน่อยก็จะเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าไม่ได้ก็จะบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ปกครองโลก 500 ชาติ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ 500 ชาติ แล้วก็จะมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ 500 ชาติ หลังจากนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีอีก 500 ชาติ คำว่ามหาเศรษฐีจะมีเงินตั้งแต่ 80 โกฏิขึ้นไป
       อานิสงส์แห่งบุญกฐิน ถือว่าเป็นมหาบุญกุศลตามพุทธบัญญัติ ที่ได้กุศลแรง เพราะเป็นกาลทาน ทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ การถวายทานตามการนี้ มีพุทธสุภาษิตว่า “ผู้ให้ทานตามการความต้องการที่เกิดขึ้น ตามการของผู้นั้น ย่อมสำเร็จได้” แปลว่า มีความปรารถนาในสิ่งใด จิตศรัทธาที่ได้เป็นองค์ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ ด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นโดยมีผู้นำศรัทธา หรือเกิดศรัทธาภาษาธรรมในใจ แล้วกำหนดเจาะจงลงไปในการกฐินในปีนั้นในครั้งนั้น และมีความปรารถนาในเรื่องใด อานิสงส์แห่งผลบุญนี้จะสามารถสำเร็จได้ในชาตินี้ภพนี้ ก่อให้เกิดความสำเร็จได้ทันตาทันใจ เกิดอย่างฉับพลัน ในสิ่งที่พึงอันจะเกิดได้ตามกรอบแห่งเหตุและผล และที่สำคัญจะก่อให้เกิดบริวารสมบัติ มีมิตรที่เกื้อกูลทั้งชาตินี้และชาติหน้า เพราะฉะนั้นใครที่มีวิบากกรรม มีเคราะห์ เกิดความทุกข์ยากลำบากกายใจ ป่วยเจ็บ ควรจะมีโอกาสสักครั้งที่มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริง ในการร่วมบุญทอดกฐิน
       ในปีพุทธศักราช 2558 นี้ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ ในนามของ สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ นำกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. เพื่อนำจตุปัจจัยตั้งกองทุนบำรุงพระธาตุหริภุญชัย บำรุงพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่แผ่นดินนี้ไปตราบนานเท่านาน
       นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในมหามงคลบุญ ที่ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ , สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ ,บิดามารดา , ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ , ผู้มีพระคุณ ตลอดจนสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีความจงรักภักดี ที่จะได้ตั้งดวงจิตรวมดวงใจ มีความรักสามัคคี มีศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลบุญวิถี และเพื่อน้อมเกล้าถวายบุญกุศลนี้ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชจักรีวงศ์ พระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์ เจ้าพ่อหอกลอง เทพยดาอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพญานาคราช และบรรพบุรุษ บรรพสตรีศรีชาติไทยในทุกราชสกุลวงศ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อจะได้เป็นกำลังบุญ เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิต
       ท่านสามารถร่วมบุญกฐินสมทบ และรับมงคลที่ระลึก ที่ผมตั้งใจมอบให้ด้วยความศรัทธา โดยมี 3 รายการ คือ 1. ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรสมทบ ไตรละ 100,000 บาท มอบ “พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ” เนื้อทองจังโก๋ หน้าตัก 9 นิ้ว เป็นมงคลที่ระลึก 2. ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หรือรวบรวมสายกฐิน ครบ 10,000 บาท มอบ “พระกริ่งจามเทวี” 3. ร่วมบุญเป็นกรรมการกฐิน 1400 บาท มอบ “ พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่นปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย ” เนื้อผงมหามงคล เป็นมงคลที่ระลึก
       ติดต่อร่วมบุญกฐินสมทบ ผ่านการโอนเงินบัญชี ธนาคารกรุงไท สาขาลำพูน ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน วัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูน ปี2558 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 511-0-74815-2 หรือร่วมบุญได้ที่บูธร่วมบุญกฐินพระราชทาน วัดเจ้าอาม บางขุนนนท์ และที่สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ โทร.02-938-2115-6 , 02-515-9222 , 081-906-4247
       และขอฝากประชาสัมพันธ์ ในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 สาธุชนที่ต้องการชีวิตที่มีความร่มเย็น เป็นสุข ปรารถนาทรัพย์สมบัติ โชคลาภ เงินตรา สมบัติพญานาค ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อองค์เทพบุตรนาคราช ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ วัดเจ้าอาม บางขุนนนท์ เวลา 19.09 น. ผมลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นประธานจัดสร้าง เพื่อประดิษฐาน ยังวัดเจ้าอาม ให้สาธุชนได้กราบไหว้ สักการะ ร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ขอเรียนเชิญร่วมบุญ ร่วมพิธี ตามวันและเวลาข้างต้นครับ
ดวงชะตาราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม)
จุดจังหวะของการเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดความผิดพลาด เกิดปัญหาในชีวิต อันเกิดจากโลภะ โทสะ โมหะ ชาวราศีเมษจะต้องตั้งสติให้ดี บริหารชีวิตด้วยความไม่ประมาท หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล จะเกื้อกูลต่อดวงชะตาให้ผ่านพ้นเหตุเภทภัย ... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558
ดวงชะตาราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน)
ดวงชะตาอยู่ในจังหวะแห่งความสำเร็จ เกิดความมั่นคงในชีวิต แต่จะมีแรงกดดันเรื่องความรัก ต้องระวัง ... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558
ดวงชะตาราศีมิถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม)
ดวงชะตาอยู่ในจังหวะที่มีชื่อเสียง มีความสำเร็จ แม้ว่ามีแรงกดดัน มีปัญหาอุปสรรค หากคุณเป็นนักสู้ มีความมุ่งมั่น ยึดมั่นในคุณงามความดี ทุกอย่างจะผ่านพ้นไป และบังเกิดความสุขและความสำเร็จในที่สุด ... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558
ดวงชะตาราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม)
เดือนแห่งความสุขสมหวัง การงานที่ทำเกิดเป็นความสำเร็จ มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้า ขอเพียงมุ่งมั่น ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคปัญหา ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินฝัน... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558
ดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์ (ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน)
จุดจังหวะแห่งความสุข ความสำเร็จของดวงชะตาอย่างต่อเนื่อง จะมีโชคลาภจากการเดินทาง มีเพื่อนมีมิตรที่ดีคอยสนับสนุนส่งเสริม ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดี... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558
ดวงชะตาราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม)
เดือนแห่งการระมัดระวังกาย วาจา และใจ จะกระทำอะไรต้องระวัง และมีสติ คิดดี ทำดีและพูดดี สร้างบุญสร้างกุศล สะสมบุญอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลที่ดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558
ดวงชะตาราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน)
ดวงชะตามีความสุขและความสำเร็จ การงานก็มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง ทั้งการงาน และทรัพย์สินเงินทอง มีโอกาสใหม่ ๆ เกิดขึ้น ขอให้ขยันมุ่งมั่น รุกและลุย รับรองทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่ปรารถนา ... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558
ดวงชะตาราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม)
ห้วงช่วงเวลาที่ดีของดวงชะตา การงาน การเงินเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ต้องระวังปัญหาเรื่องความรัก จะมีแต่ปัญหาให้คุณปวดหัว ขอให้อดทนอดกลั้น แล้วทุกอย่างจะดีเอง ... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558
ดวงชะตาราศีธนู (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๖ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม)
จังหวะที่ดีของดวงชะตา ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า แต่ต้องทำแบบมีความหวัง มีเป้าหมาย ตั้งใจ ใส่ใจและทุ่มเท จะประสบความสำเร็จ แต่เรื่องการเงินต้องบริหารและจัดการด้วยความรอบคอบรัดกุม ... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558
ดวงชะตาราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์)
จุดจังหวะของความทุกข์ ฟ้าที่มืดมัว หรืออึมครึมในระยะ 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา ค่อย ๆ คลี่คลาย ขอให้เอาดวงจิตไปจับในเรื่องที่ดี ในเรื่องที่เป็นความสุข ในเรื่องที่เป็นความหวัง จะเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่การแก้ปัญหา และความสำเร็จตามที่ปรารถนาในบางประการ ... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558
ดวงชะตาราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม)
จุดจังหวะของดวงชะตาที่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วย มีความสูญเสีย ความทุกข์ยังปรากฏเกิดขึ้น คุณต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท แต่พอเข้าสู่กลางเดือนตุลาคม เรื่องร้ายจะกลับกลายเป็นดี ปัญหาและความทุกข์จะเบาบางลงไป ... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558
ดวงชะตาราศีมีน (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคมถึงวันที่ ๑๒ เมษายน)
เดือนแห่งความตึงเครียด กดดัน จะต้องตั้งสติ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท สวดมนต์ไหว้พระ สร้างบุญสร้างกุศล แล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นเหตุเภทภัยไปได้ ... ฟันธงครับ !!!
30 กันยายน 2558