ฟันธง 12 ราศี ประจำเดือน


ฟันธง 12 ราศี เดือนเดือนตุลาคม 2557 โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
“บุญ” นั้นสำคัญไฉน ???
        “บุญ” นั้น คือความสุข การที่จะได้บุญมากหรือบุญน้อย ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับปริมาณการทำบุญที่มากหรือน้อย แต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบร่วมที่สำคัญ คือ บุญนั้นต้องเกิดจากศรัทธา ศรัทธาเป็นเครื่องนำพาทำให้เกิดการสร้างบุญ เพราะฉะนั้น อะไรก็ตามทีที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทำลายศรัทธา ในแนวทางแห่งบุญกิริยาวัตถุ หรือบุญในเรื่องของการปฏิบัติในปรมรรถที่จะนำไปสู่มรรค ผล และนิพพาน สิ่งนั้นถือเป็นกรรมละเอียดมาก ที่จะไปขวางทางของคนที่กำลังต้องการสร้างบุญ
        มีคนมากมายพอเห็นข่าวใหญ่เรื่องพระรวย หรือปัญหาในวงการสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน ก็มักจะด่าทอว่ากล่าว หรือ บริพาทโดยที่ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ แบบนี้ถือว่าบาปมาก ผมเป็นคนทำบุญมานาน ทำตั้งแต่มีน้อยทำน้อย มีมากทำมาก แล้วกำลังปัจจัยที่เราได้ทำบุญไปแล้วนั้น ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว ไม่นึกไม่คิดอะไรมาก ว่าพระท่านจะเอาเงินไปทำอะไร มีเท่าไหร่ ก็ให้ทำไปเท่านั้น นั่นคือความศรัทธา ทำบุญด้วยเงินที่บริสุทธิ์ ทางวัดก็นำไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำค่าไฟ ค่าบำรุงเสนาสนะ ที่เป็นศาสนสมบัติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการรักษาศาสนธรรม หากคิดให้ยาวให้ไกลไปอีกหลายร้อยปีและพันปี ใครเขาจะรู้ว่าศาสนาของเราอยู่ตรงไหน หากไม่มีสิ่งที่เป็นรูปธรรม คือศาสนสถานต่าง ๆ ทั้งโบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป หากมีแค่ หลักธรรม คำสั่งสอน จะอยู่ได้ด้วยอะไร หลักธรรมก็อยู่ได้ด้วยศรัทธา เป็นคำสั่งสอนที่นำมาดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สุขได้แค่เฉพาะตัวเฉพาะตน แต่องค์ประกอบร่วมของการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา คือ ต้องประกอบด้วย
       1. ศาสดา คือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธ
       2. ศาสนบุคคล บุคคลผู้ศรัทธา และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
       3. ศาสนธรรม คือ หลักธรรม คำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
    4. ศาสนิกชน คือ ผู้นับถือศาสนาพุทธ ใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
     แล้วท่านผู้เป็นศาสนบุคคล ท่านสามารถไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ศาสนิกชนในป่า ในเขาได้หรือไม่ จะมีศาสนิกชนมากเท่าไหร่ที่จะตามไปที่นั่น เพราะฉะนั้น จึงต้องมี
    5. ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ อันได้แก่ วัด โบสถ์ เจดีย์ วิหาร ศาลาการเปรียญ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดสามัคคีธรรม
    6. ศาสนพิธี ก็คือ พิธีกรรม กิจกรรมของพุทธบริษัท ซึ่งดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ประเพณี งานบุญต่าง ๆ ทั้ง การทำวัตรสวดมนต์ การทอดกฐิน บุญสลากภัต การอุปสมบท การทอดผ้าป่า เป็นต้น
        ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นศิลปะประวัติศาสตร์และศรัทธา ที่ทำให้เราได้รู้ว่า ยุคไหน สมัยไหน มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนในยุคนั้น มีความศรัทธามากเท่าไหร่ เขาจึงได้สร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุ เพื่อรักษาไว้ซึ่งศาสนธรรม เพื่อให้สาธุชนเห็นแล้วซาบซึ้ง ปลาบปลื้ม สุขใจในเบื้องต้นในบุญกิริย เพื่อให้นึกระลึกถึงเรื่องการทำบุญ
        ในคนบางกลุ่มจะมาคิดว่า บุญ ในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่วัตถุ แต่เป็นเรื่องของใจ การคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะทุกคนคิดได้ไม่เหมือนกัน พระพุทธเจ้าจึงแบ่งแยกคนไว้เปรียบเหมือนบัว 4 เหล่า แล้วคนกลุ่มใหญ่หรือหมู่ใหญ่ก็เป็นบัวเหล่าแรก ๆ ที่ยังเวียนเกิด เพราะชีวิตมนุษย์คนเรา กรรมนำมาเกิด ทำให้ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงตนเอง ไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำบุญสักเท่าไร เพราะลำพังแต่ตัวเองก็ลำบากอยู่แล้ว จึงต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตไปตามกรรมที่ดำเนินไป พอเริ่มมีกำลังทรัพย์ มีกำลังความรู้ความสามารถ ก็ค่อย ๆ ขยับไปทำบุญ และสิ่งที่ใกล้มนุษย์ปุถุชนคนธรรมดามากที่สุด และเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนคือ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ เห็นแล้วระลึกขึ้นได้ ว่าอยากทำบุญต้องไปวัด ถ้าไม่มีวัดแล้วจะไปที่ไหน
        ผมต้องฝากข้อคิดนี้เอาไว้ นี่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหลายคนเมื่อเห็นข่าวไม่ดีในวงการพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ก็จะมาคิดมามีอคติว่า จะไม่ทำบุญกับพระแล้ว ไม่ทำบุญกับวัด ไม่สร้างวัด ไม่สร้างโบสถ์ อันที่จริงศาสนายังคงดีอยู่ พระดี ๆ ยังคงมีอีกมาก หากคุณเสื่อมศรัทธา แล้วไม่ทำบุญ แล้วต่อไปอะไรจะเป็นเครื่องชี้ให้สาธุชนเห็นว่า พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไร แล้วจะไปทำบุญได้ที่ไหน เพื่อให้เกิดความสบายใจ พ้นจากทุกข์ทางใจ เพราะเมื่อมีความสุข เกิดความสบายใจ เราก็จะมีพลังกลับไปต่อสู้ชีวิต ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
        ที่สำคัญ เงินที่คุณได้ทำบุญไปนั้น จะครบในองค์ประกอบบุญ จะต้องเป็นจตุปัจจัยที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ได้มาด้วยกำลังสมอง กำลังกาย กำลังปัญญา ที่หาได้มาด้วยตนเอง ไม่ได้ไปจี้ปล้นคดโกงใครมา นี่เป็นส่วนบริสุทธิ์ของบุญ เมื่อคุณได้ทำบุญไปแล้ว ผู้รับ คือ พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ บุญนั้นจะสำเร็จสมประสงค์ ขณะที่คุณได้ทำบุญคุณก็มีความสุข ก่อนทำคุณก็มีความสุข เพราะมีเป้าหมาย มีศรัทธาว่า จะนำเงินนี้ไปสร้างพระอุโบสถให้เสร็จ สร้างมหาเจดีย์ให้เสร็จ หรือสร้างอะไรก็ตามที ที่เป็นศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ทางพระพุทธศาสนาและกำลังที่จะเกื้อกูลให้สิ่งที่คุณต้องการ คือ ลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ สุข ทรัพย์ อริยะทรัพย์นั้น ย่อมเกิดจากบุญทั้งนั้น ไม่มีบุญแล้วจะเอาอะไรมาช่วยเกื้อกูลหนุนดวงชะตา ให้คุณได้มีกำลังทรัพย์ที่จะทำบุญ เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เมื่อทำไปแล้ว บุญนั้นก็สำเร็จถึงตัวคุณแล้ว เพราะคุณทำด้วยความศรัทธา ทำแล้วไม่เสียดาย มีความสุข
        เพราะฉะนั้นต้องบอกให้คุณได้รู้ไว้ว่า นี่คือแนวทางของบุญ ส่วนบุญใหญ่ คือบุญอันเกิดจากศรัทธาที่มาก แล้วทำบุญตามกำลังแห่งศรัทธาที่ตัวเองมี นั่นคือบุญใหญ่ ไม่ใช่วัดที่ปริมาณของปัจจัย แต่ถ้ามีศรัทธามาก ตัวตนของผู้ทำพร้อม แล้วทำบุญด้วยเงินเป็นจำนวนมาก ศรัทธา ความบริสุทธิ์ของปัจจัยและความพร้อม ก็จะได้บุญมาก สำหรับบุคคลที่มีปัจจัยน้อย แต่มีความศรัทธามาก มีน้อยทำน้อยก็ได้บุญ แต่จะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ บ้านหลังเล็ก ๆ แต่มั่นคงในพื้นที่พอเพียง อยู่อย่างสมถะ กับมหาเศรษฐี มีความสุขกับคฤหาสน์ นั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากบุญในอดีตชาติ จึงส่งผลมาเป็นอย่างนี้ นี่แหละผลในบุญในทางโลกที่ไม่เท่ากัน จึงยึดมั่นในคำที่ว่า มีน้อยทำน้อย มีมากทำมาก เพื่อความสบายใจ ไม่เดือดร้อน และเกินกำลังของตนเองครับ จึงขอฝากให้เป็นข้อคิด เพื่อที่จะได้รู้ว่า บุญนั้นสำคัญไฉน ???
       ด้วย ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ อยู่ในวังวนของการเป็นนักโหราศาสตร์มาเกิน 20 ปี ผ่านทุกข์ ผ่านสุขในหลายสถาน ยึดมั่นในบุญกิริยา ทาน ศีล ภาวนา มิขาดตกบกพร่อง ตลอดจนด้วยพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า ที่ยึดมั่นไว้เป็นหลักแห่งความจงรักภักดีและศรัทธา ด้วย กาย วาจา และใจ มาตลอดกาล มีมหาบุญกุศลอีกประการหนี่ง ที่ผมอยากให้สาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่ เป็นมหามงคลประจำปี คือ “มหามงคลบุญกฐิน” ซึ่งเป็นมงคลบุญตามพุทธบัญญัติ ที่เป็นบุญประเพณี หลังเทศกาลออกพรรษาแล้ว 1 เดือน และผมได้เป็นต้นเป็นประธาน ประกอบเป็นบุญภาคมาด้วยจิตศรัทธา อย่างต่อเนื่อง
     บุญกฐินในครั้งนี้ ถือเป็นบุญสร้าง ในส่วนของศาสนสถาน เป็นมงคลบุญกฐิน เพื่อระดมจตุปัจจัยสมทบ ปิดโครงการสร้างพระอุโบสถ จากที่ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้เป็นต้นเป็นประธาน นำสาธุชนได้ร่วมบุญใหญ่มาในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา จนจะสำเร็จเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช 2557 และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายบุญกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลาย ได้มีโอกาสร่วมในบุญกฐินพระราชทานที่จะทอดถวาย ณ พระอุโบสถ วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม ประจำปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งตรงกับวันปิยะมหาราช เวลาประมาณ 14.00-17.00 น.ขอให้คุณได้หาโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นบุญกำลังของชีวิต เป็นบุญเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิต ที่จะทำให้ดวงชะตาชีวิตของคุณดีขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสะสมเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ จากนี้ไปทุกชาติทุกภพ จนเป็นที่สิ้นสุดที่ มรรค ผล นิพพาน ในอนาคตกาล ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ ขออนุโมทนา ติดต่อสอบถาม ร่วมบุญได้ที่ 0 2 938 2115 – 6, 0 2 515 9222 , 081-906-4247
ดวงชะตาราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม)
เดือนแห่งแรงกดดันหลายอย่างหลายประการ ชาวราศีเมษต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อให้พ้นโพยภัย จากอุบัติเหตุ และเภทภัยนานาประการ ... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557
ดวงชะตาราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน)
เดือนแห่งการตั้งหลัก ตั้งสติ เดือนแห่งการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคนานาประการ... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557
ดวงชะตาราศีมิถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม)
เดือนแห่งความสุข ความสำเร็จสมปรารถนา ขอให้คุณกล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ ... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557
ดวงชะตาราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม)
เดือนแห่งทุกข์สุขสลับกันไป มีโอกาสแห่งการก่อร่างสร้างตัว บุญกุศลที่ได้สะสมและสร้างขึ้นใหม่ จะเกื้อกูลแบบฉับพลันทันใด... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557
ดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์ (ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน)
เดือนแห่งโชคลาภและเงินตรา ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม มีโอกาสเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียง ... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557
ดวงชะตาราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม)
เดือนแห่งการก่อร่างสร้างตัว เกิดความมั่นคง ขอให้คุณโชคดี สมปรารถนา... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557
ดวงชะตาราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน)
เดือนแห่งการเริ่มต้น เกิดความมั่นคงและความสำเร็จ พ้นจากเหตุโพยภัย ... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557
ดวงชะตาราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม)
จังหวะของชีวิตที่ต้องมีกำลังใจ กำลังกายที่ดี ต้องยึดหลักอิทธิบาท ๔ เป็นเครื่องนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ ... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557
ดวงชะตาราศีธนู (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๖ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม)
เดือนแห่งโอกาสของชีวิต ตามหาความฝัน ตั้งเป้าหมายให้ดี แล้วชีวิตจะไปสู่ความสำเร็จ ... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557
ดวงชะตาราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์)
เดือนแห่งการขยับขยาย เริ่มต้น ขอให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ทุกอย่างจะประสบความสำเร็จดังที่ปรารถนา ... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557
ดวงชะตาราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม)
ความหวัง กำลังใจ แรงกดดัน จะเป็นตัวผลักดัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557
ดวงชะตาราศีมีน (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคมถึงวันที่ ๑๒ เมษายน)
เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตา ความสำเร็จเกิดจากวิริยะบารมี ขอให้มีสติ มีกำลังใจที่ดี... ฟันธงครับ !!!
25 กันยายน 2557