ฟันธง 12 ราศี ประจำเดือน


ฟันธง 12 ราศี เดือนพฤษภาคม 2559 โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ

       ข้อธรรมของครู .. ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต

       สวัสดีครับ ทุกท่านที่ได้ติดตามบทความของผม ในวันนี้ สังคมเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งความเป็นอยู่ ทั้งสุขภาพจิต ที่เกิดความเครียด เกิดความทุกข์จากการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ในฉบับนี้ ผมจึงขอยกเอาข้อธรรม ที่ครูบาอาจารย์ คือ พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) แห่งวัดไตรมิตร ที่ได้เคยสอนกระผมในวาระหนึ่ง นำมาเป็นข้อคิด ข้อเตือนสติ ให้ท่านได้ระลึกรู้ ให้เกิดหนทางแห่งการดับทุกข์ ให้เกิดปัญญา ให้ท่านได้ดำเนินชีวิตไปอย่างมีสติ และประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพที่ท่านได้กระทำอยู่

       ผมขอยกข้อธรรมในเรื่องของ มรรคมีองค์ 8 ข้อธรรมที่เจ้าคุณธงชัย อบรมสั่งสอนให้ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ ขัดเกลาให้ เข้าใจในวิถีแห่งการดำเนินชีวิตในวันที่ผมตั้งใจดี คิดดี ทำดี มีอิทธิบาท 4 ครบ แต่ชีวิตยังไม่มีอะไรดี ผมถามท่านเจ้าคุณธงชัย ท่านได้เมตตาให้"ข้อธรรม"นี้ พร้อมทั้งอธิบายข้อธรรมอย่างลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน ยกตัวอย่างจนผมมีความเข้าใจ และนี่เป็น ข้อธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตในความเป็นฆราวาสชน จึงขอนำ ข้อธรรมบางส่วนบางตอนมาให้ท่านที่สนใจใคร่รู้ได้ศึกษา

       ความหมายของ “มรรค 8”

       มรรค = อริยมรรค = มัชฌิมาปฏิปทา = มรรคแปด = ทางดำเนินชีวิตอันประเสริฐ = ทางสายกลาง

       แนวทางดำเนินอันประเสริฐของชีวิต หรือ กาย วาจา ใจ เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ เรียกว่า อริยมรรค แปลว่าทางอันประเสริฐ เป็นข้อปฏิบัติที่มีหลักไม่อ่อนแอจนถึงกับตกอยู่ใต้อำนาจความอยากแห่งใจ แต่ก็ไม่แข็งตึงจนถึงกับเป็นการทรมานกายให้เหือดแห้งจากความสุขทางกาย เพราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือทางดำเนินสายกลาง ไม่หย่อนไม่ตึง แต่พอเหมาะเช่นสายดนตรีที่เทียบเสียงได้ที่แล้ว คำว่า มรรค แปลว่า ทาง ในที่นี้หมายถึงทางเดินของใจ เป็นการเดินจากความทุกข์ไปสู่ความเป็นอิสระ หลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบขึ้นใส่ตนด้วยอำนาจของอวิชชา มรรคมีองค์แปด คือต้องพร้อมเป็นอันเดียวกันทั้งแปดอย่างดุจเชือกฟั่นแปดเกลียว มรรคมีองค์แปด คือ :-

1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจถูกต้อง
2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง
3. สัมมาวาจา คือ การพูดจาถูกต้อง
4. สัมมากัมมันตะ คือ การกระทำถูกต้อง
5. สัมมาอาชีวะ คือ การดำรงชีพถูกต้อง
6. สัมมาวายามะ คือ ความพากเพียรถูกต้อง
7. สัมมาสติ คือ การระลึกประจำใจถูกต้อง
8. สัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง


    การปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน รวมลงในมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้ เมื่อย่นรวมกันแล้วเหลือเพียง 3 คือ ศีล - สมาธิ - ปัญญา สรุปสั้น ๆ ก็คือ การปฏิบัติธรรม (ศีล-สมาธิ-ปัญญา)ก็คือการเดินตามมรรค

    1.สัมมาทิฏฐิ(ปัญญา) คือความเข้าใจถูกต้อง ย่อมต้องการใช้ในกิจการทั่วไปทุกประเภททั้งทางโลกและทางธรรม แต่สำหรับฝ่ายธรรมชั้นสูงอันเกี่ยวกับการเห็นทุกข์หรืออาสวะซึ่งจัดเป็นการเห็นอริยสัจนั้น ย่อมต้องการฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นพิเศษ ความเข้าใจถูกต้อง คือต้องเข้าใจอย่างทั่วถึงว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไรอย่างหยาบๆ ที่ปรากฎชัดๆเป็นอย่างไรอย่างละเอียด ที่แอบแฝงเป็นอย่างไร เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไร ความดับสนิทของทุกข์มีภาวะอย่างไร มีลำดับอย่างไร ทางให้ถึงความดับทุกข์คืออะไร เดินให้ถึงได้อย่างไร สัมมาทิฏฐิมีทั้งที่เป็นโลกิยะคือของบุคคลที่ต้องขวนขวายปฏิบัติก้าวหน้าอยู่และสัมมาทิฎฐิที่เป็นโลกกุตตระ คือของพระอริยบุคคลต้นๆ ส่วนของพระอรหันต์นั้นเรียกเป็นวิชชาไป และไม่เรียกว่าองค์แห่งมรรค เพราะท่านถึงที่สุดแล้ว

    2.สัมมาสังกัปปะ(ปัญญา) คือความใฝ่ใจถูกต้อง คือคิดหาทางออกไปจากทุกข์ตามกฎแห่งเหตุผล ที่เห็นขอบมาแล้วข้อสัมมาทิฏฐินั่นเอง เริ่มตั้งแต่การใฝ่ใจที่น้อมไปในการออกบวช การไม่เพ่งร้าย การไม่ทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแม้เพราะเผลอ รวมทั้งความใฝ่ใจถูกต้องทุกๆอย่างที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งที่มนุษย์ไม่ประสงค์

    3.สัมมาวาจา(ศีล) คือ การพูดจาถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และผู้อื่น

    4.สัมมากัมมันตะ(ศีล) คือ การกระทำถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และผู้อื่น

    5.สัมมาอาชีวะ(ศีล) คือการดำรงชีพถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และผู้อื่น

    6.สัมมาวายามะ(สมาธิ) คือความพากเพียรถูกต้อง เป็นส่วนของใจที่บากบั่นในอันที่จะก้าวหน้า ไม่ถอยหลังจากทางดำเนินตามมรรค ถึงกับมีการอธิษฐานอย่างแรงกล้า

    7.สัมมาสติ(สมาธิ) คือการระลึกประจำใจถูกต้อง ระลึกแต่ในสิ่งที่เกื้อหนุนแก่ปัญญาที่จะแทงตลอดอวิชชาที่ครอบงำตนอยู่ ให้สิ้นไป

    8.สัมมาสมาธิ(สมาธิ) คือการตั้งใจมั่นถูกต้อง ได้แก่สมาธิ เป็นของจำเป็นในกิจการทุกอย่าง สำหรับในที่นี้เป็นอาการของใจที่รวมกำลังเป็นจุดเดียว กล้าแข็งพอทีจะให้เกิดปัญญาทำการแทงตลอดอวิชชาได้ และยังเป็นการพักผ่อนของใจ ซึ่งเป็นเหมือนการลับให้แหลมคมอยู่เสมอด้วย ฯลฯ

    องค์มรรคบางองค์ เป็นส่วนหยาบและสะสมขึ้นในตัวเราได้โดยง่ายคือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สามองค์นี้ถูกอบรมให้สำเร็จเป็นวิรัติเจตสิกจำพวกกุศล เจตสิกเป็นเชื้อนอนนิ่งอยู่ในสันดาน เตรียมพร้อมที่จะมาผสมจิตคราวเดียวกันกับมรรคองค์อื่นๆ เมื่อได้โอกาสอันเหมาะ แม้องค์มรรคที่ยากๆ เช่นสัมมาทิฏฐิ-สติ-สมาธิ ก็เหมือนกัน ได้ฝึกอบรมมาเท่าใดก็เข้าไปนอนเนื่องติดอยู่ในสันดานเป็นกุศลเจตสิกอยู่อย่างเดียวกัน รอคอยกันจนกว่าจะครบทุกองค์และมีสัดส่วนพอดีกัน ก็ประชุมกันเป็นอริยมรรคขึ้น ตัดกิเลสหรือสัญโญชน์ให้หมดไปได้คราวหนึ่งตามกำลังหรือชั้นของตน อาการสะสมกำลังแห่งองค์มรรคนี้ตรัสเรียกว่า \"การอบรมทำให้มาก\" สัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำ เกิดขึ้นอ่อนๆก่อน เกิดขึ้นเท่าใดก็จูงองค์อื่นๆ ให้เกิดขึ้นตาม ส่วนองค์ที่เกิดขึ้นนั้นกลับช่วยสัมมาทิฏฐิให้คมกล้าขึ้นไปอีก สัมมาทิฏฐินั้นก็่จูงองค์นั้นๆให้กล้าขึ้นอีก และส่งเสริมชักจูงกันไปอีกทำนองนี้ จนกว่าจะถึงขีดที่เพียงพอและสามัคคีพร้อมกันได้ครบองค์ การอบรมทำให้มากอยู่เสมอนี้เองคือระยะแห่งการปฏิบัติธรรมยิ่งมากก็ยิ่งเร็ว ยิ่งอธิษฐานใจกล้าก็ยิ่งแรง ยิ่งที่วิเวกก็ยิ่งสุขุมลึกซึ้ง ยิ่งชำนาญก็ยิ่งคมกล้า

    ให้ปรับมาใช้ คิดพิจารณา ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ในการประกอบกิจการงานต่างๆ และการดำเนินชีวิต ขอให้ทุกๆคนได้เข้าใจ รู้แจ้ง และทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญด้วยเทอญ

ดวงชะตาราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม)
ดวงชะตาพลิกฟื้นดีขึ้น เป็นจังหวะที่คุณได้รับโอกาสที่ดี ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ ทั้งการงาน การเงินและความรัก เป็นไปในทางที่ดี ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559
ดวงชะตาราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน)
คุณควรทำทุกอย่างแบบซุ่มเงียบเพื่อรอเวลาแห่งความสำเร็จ อย่าเอิกเกริก ขอให้คุณทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ แล้วจะมีผลดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559
ดวงชะตาราศีมิถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม)
เป็นช่วงจังหวะที่มีโชคลาภเกิดขึ้นหลายประการ เป็นโชคลาภและโชคดีที่เกิดขึ้นจากตัวของคุณเอง ยิ่งถ้าคุณสร้างบุญสร้างกุศล ก็จะหนุนนำทำให้ดวงชะตามีความสำเร็จสมปรารถนา ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559
ดวงชะตาราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม)
ดวงชะตามีความโดดเด่นอย่างมาก คุณจะได้รับข่าวดี มีโชคดีนานาประการ เป็นห้วงช่วงเวลาแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559
ดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์ (ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน)
ดวงชะตาเป็นไปในทางที่ดี มีเรื่องดี ๆ ที่เป็นทั้งความสุขและความสำเร็จ ที่ผ่านมาคุณต้องเผชิญกับความเหนื่อยยาก และปัญหา แต่ในเดือนนี้คุณจะฝ่าฟันปัญหาได้ ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559
ดวงชะตาราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม)
ดวงชะตามีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วย อ่อนแรงหมดกำลัง ทำให้คุณมีความเหนื่อยล้าอย่างมาก คุณอย่าใช้อารมณ์ ในเดือนนี้ต้องตั้งสติเพื่อแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้น ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559
ดวงชะตาราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน)
ดวงชะตามีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี แต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การทำงานขยับขยายและเติบโตได้ มีข่าวดีที่ทำให้ให้มีกำลังใจ แต่ก็มีเรื่องที่ทำให้เหนื่อยใจเช่นเดียวกัน ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559
ดวงชะตาราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม)
คุณต้องดำรงตนด้วยความไม่ประมาท เพราะเป็นเดือนแห่งการเกิดเหตุเภทภัย คุณควรหมั่นสร้างบุญกุศล เพื่อให้เกิดเป็นกำลังคุ้มครองดวงชะตาชีวิต ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559
ดวงชะตาราศีธนู (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๖ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม)
เริ่มมีจังหวะโอกาสที่ดีเกิดขึ้น แต่คุณต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่าประมาท แล้วดวงชะตาจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้น ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559
ดวงชะตาราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์)
เป็นห้วงช่วงเวลาที่ดวงชะตามีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ประสบความสำเร็จในหลายเรื่องหลายประการ ส่งผลทำให้จังหวะชีวิตมีความมั่นคง ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559
ดวงชะตาราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม)
ดวงชะตาจะมีโชคลาภและความสำเร็จในช่วงครึ่งเดือนหลัง ในเดือนนี้คุณมีกิจกรรมที่คึกคัก มีงานดี มีเงินมาก เป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยความสำเร็จ ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559
ดวงชะตาราศีมีน (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคมถึงวันที่ ๑๒ เมษายน)
คุณต้องวางแผนในการดำเนินชีวิต ใช้ชีวิตอย่างมีความหวัง ถึงแม้ว่าผลดีหรือความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในทันที แต่สุดท้ายก็จะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นตามมา ... ฟันธงครับ !!!
03 พฤษภาคม 2559